شنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٩
عنوان
صفحه اصلی > استان قم > بخش سلفچگان > شهر سلفچگان 

شهر سلفچگان:

ﺷﻬﺮ ﺳﻠﻔﭽﮕﺎن، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺨﺶ ﺳﻠﻔﭽﮕﺎن استان ﻗﻢ، در ﻓﺎﺻﻠﻪ 35 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﻗﺮار دارد. اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎده ﻗﻢ – اراك واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 4/55 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﯾﺎ 455 ﻫﮑﺘﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در آﺑﺎن ﻣﺎه 1395، ﺷﻬﺮ سلفچگان دارای 449 خانوار و 1390 ﻧﻔﺮ جمعیت ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد 53 درﺻﺪ ﻣﺮد و 47 درﺻﺪ زن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 

 

 

 

 

 

 

عنوان