شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
عنوان
صفحه اصلی > استان قم > بخش کهک 

موقعیت جغرافیایی بخش کهک:

ﺑﺨﺶ ﮐﻬﮏ ﻗﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﻗﺮار دارد و از ﺟﻨﻮب و ﺷﺮق ﺑﻪ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن، ازﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﻗﻢ، از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻠﻔﭽﮕﺎن ﻣﺤﺪود اﺳﺖ. ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮاﺑﺮ 938/34 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار 8/3 درﺻـﺪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻗـﻢ ر اﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ دو دﻫﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎي ﮐﻬﮏ و ﻓﺮدو و ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻬﮏ اﺳﺖ.

 

 

 

آمار جمعیتی بخش کهک مطابق نتایج سرشماری عمومی 1395:

 

عنوان