شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
عنوان
صفحه اصلی > استان قم > بخش مرکزی 

موقعیت جغرافیایی بخش مرکزی:

ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﻗﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﻗﺮار دارد و از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺎﺷﺎن ازاﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن، از ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮﻣﺴﺎر از اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن، از ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن وراﻣﯿﻦ از اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان، از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ري از اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان، از ﺷﻤﺎلﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوه از اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰي، از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﻌﻔﺮآﺑﺎد و از ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﮐﻬﮏ و ﺳﻠﻔﭽﮕﺎن ﻣﺤﺪود اﺳـﺖ. ﻣﺴـﺎﺣﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮاﺑﺮ 7126 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار 63/4 درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﻢ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ دو دﻫﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎي ﻗﻤﺮود و ﻗﻨﻮات و دو ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎي ﻗﻢ و ﻗﻨﻮات اﺳﺖ.

 

 

 

آمار جمعیتی بخش مرکزی مطابق نتایج سرشماری عمومی 1395:

 

عنوان