شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
عنوان
صفحه اصلی > استان قم > بخش خلجستان 

موقعیت جغرافیایی بخش خلجستان:

ﺑﺨﺶ ﺧﻠﺠﺴﺘﺎن ﻗﻢ در ﻏﺮب ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﻗﺮار دارد و از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوه ، از ﺷﺮق ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﻗﻢ، از ﺟﻨﻮب و ﻏﺮب ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰي و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻔﺮش ﻣﺤﺪود اﺳﺖ. ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮاﺑﺮ 856 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل 7/6 درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﻢ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ دو دﻫﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي ﻗﺎﻫﺎن و دﺳﺘﺠﺮد و ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم دﺳﺘﺠﺮد اﺳﺖ.

 

 

 

آمار جمعیتی بخش خلجستان مطابق نتایج سرشماری عمومی 1395:

 

عنوان