شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
عنوان
صفحه اصلی > استان قم > بخش جعفرآباد 

موقعیت جغرافیایی بخش جعفرآباد:

ﺑﺨﺶ ﺟﻌﻔﺮآﺑﺎد ﻗﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﻗﺮار دارد و از ﺷﻤﺎل و ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوه از اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰي، از ﺷﺮق ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶﻣﺮﮐﺰي ﻗﻢ و از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺑﺨﺶ های ﺧﻠﺠﺴﺘﺎن و سلفچگان ﻣﺤﺪود اﺳﺖ. ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﻦﺑﺨﺶ ﺑﺮاﺑﺮ 618 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار 5/5 درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﻢ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ دﻫﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻌﻔﺮآﺑﺎد و ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻌﻔﺮﯾﻪ اﺳﺖ.

 

 

 

آمار جمعیتی بخش جعفرآباد مطابق نتایج سرشماری عمومی 1395:

 

عنوان