شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
عنوان
صفحه اصلی > استان قم > بخش مرکزی > شهر قنوات 

شهر قنوات:

ﺷﻬﺮ ﻗﻨﻮات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰي استان ﻗﻢ، در ﻓﺎﺻﻠﻪ 8 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﻗﺮار دارد. ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 7/52 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﯾﺎ 752 ﻫﮑﺘﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در آﺑﺎن ﻣﺎه 1395، ﺷﻬﺮ ﻗﻨﻮات دارای 3360 خانوار و  11667 ﻧﻔﺮ جمعیت ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد 52 درﺻﺪ ﻣﺮد و 48 درﺻﺪ زن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 

 

 

 

 

 

 

عنوان