شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
عنوان

شهر قم:

ﺷﻬﺮ ﻗﻢ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﻢ، ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﻓﺎﺻـﻠﻪ 120 ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨـﻮب ﺗﻬـﺮان ﻗـﺮار دارد. اﯾـﻦ ﺷـﻬﺮ ﭼﻬـﺎرراه ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ ﮐﺸﻮر واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 218/14 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﯾﺎ 21814 ﻫﮑﺘﺎر اﺳﺖ. ﺷﻬﺮ ﻗﻢ داراي ﻫﺸـﺖ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺷـﻬﺮي اﺳﺖ.
در آﺑﺎن ﻣﺎه 1395، شهر قم دارای 356976 خانوار و 1201158 نفر ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد 50/7 درﺻﺪ ﻣﺮد و 49/3 درﺻـﺪ زن ﻫﺴـﺘﻨﺪ.
 

 

 

 

 

 

 

عنوان