شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
عنوان
صفحه اصلی > استان قم > بخش کهک > شهر کهک 

شهر کهک:

ﺷﻬﺮ ﮐﻬﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺨﺶ ﮐﻬﮏ استان ﻗﻢ، اﺳﺖ. ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 7.77 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﯾﺎ 777 ﻫﮑﺘﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در آﺑﺎن ﻣﺎه 1395، ﺷﻬﺮ کهک دارای 1480 خانوار و 4837 ﻧﻔﺮ جمعیت ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد 51/3 درﺻﺪ ﻣﺮد و 48/7 درﺻﺪ زن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 

 

 

 

 

 

 

عنوان