شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
عنوان
صفحه اصلی > استان قم > بخش خلجستان > شهر دستجرد 

شهر دستجرد:

ﺷﻬﺮ دﺳﺘﺠﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺨﺶ ﺧﻠﺠﺴﺘﺎن استان ﻗﻢ، در ﻓﺎﺻﻠﻪ 75 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﻏﺮب ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﻗﺮار دارد. اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎده ﻗﻢ - ﺗﻔﺮش واﻗـﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 3/61 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﯾﺎ 361 ﻫﮑﺘﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در آﺑﺎن ﻣﺎه 1395، ﺷﻬﺮ دستجرد دارای 539 خانوار و 1589 ﻧﻔﺮ جمعیت ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد 51 درﺻﺪ ﻣﺮد و 49 درﺻﺪ زن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 

 

 

 

 

 

 

عنوان