شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
عنوان
صفحه اصلی > استان قم > بخش جعفرآباد > شهر جعفریه 

شهر جعفریه:

ﺷﻬﺮ ﺟﻌﻔﺮﯾﻪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﺎزران ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪه، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺨﺶ ﺟﻌﻔﺮآﺑﺎد استان ﻗﻢ، در ﻓﺎﺻﻠﻪ 33 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﻏﺮب ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﻗﺮار دارد. اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎده ﻗﻢ – ﺳﺎوه واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 4/96 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﯾﺎ 496 ﻫﮑﺘﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در آﺑﺎن ﻣﺎه 1395، ﺷﻬﺮ جعفریه دارای 2552 خانوار و 9387 ﻧﻔﺮ جمعیت ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد 52 درﺻﺪ ﻣﺮد و 48 درﺻﺪ زن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 

 

 

 

 

 

 

عنوان