شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
عنوان
صفحه اصلی > استان قم > بخش کهک > دهستان فردو 

موقعیت جغرافیایی دهستان فردو:

دﻫﺴﺘﺎن ﻓﺮدو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از دو دﻫﺴﺘﺎن ﺑﺨﺶ ﮐﻬﮏ ﻗﻢ، در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﻗﺮار دارد. ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﻦ دﻫﺴﺘﺎن ﺑﺮاﺑـﺮ 266/11ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻪ ﺣﺪود 2/3 درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ دﻫﺴﺘﺎن 8 آﺑﺎدي وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ آﺑﺎدي ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻨﻪ ﺑﻮده و ﻫﻤﻪ آﺑﺎدي ﻫﺎ داراي ﺳﮑﻨﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤـﻪ آﺑـﺎدي ﻫـﺎي اﯾـﻦ دﻫﺴـﺘﺎن ﺑﯿﺶ از 20 ﺧﺎﻧﻮار ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد.

 

 

 

آمار جمعیتی دهستان فردو مطابق نتایج سرشماری عمومی 1395:

 

عنوان