شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
عنوان
صفحه اصلی > استان قم > بخش کهک > دهستان کهک 

موقعیت جغرافیایی دهستان کهک:

دﻫﺴﺘﺎن ﮐﻬﮏ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از دو دﻫﺴﺘﺎن ﺑﺨﺶ ﮐﻬﮏ ﻗﻢ، در ﺷﺮق ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﻗﺮار دارد. ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﻦ دﻫﺴﺘﺎن ﺑﺮاﺑﺮ 672/2 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﯾﺎ 67220 ﻫﮑﺘﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ دﻫﺴﺘﺎن 10 آﺑﺎدي وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ آﺑﺎدي ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻨﻪ ﺑﻮده و ﻫﻤﻪ آﺑﺎدي ﻫﺎ داراي ﺳﮑﻨﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﻪ آﺑﺎدي ﻫـﺎي اﯾـﻦ دﻫﺴـﺘﺎن ﺑﯿﺶ از 20 ﺧﺎﻧﻮار ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد.

 

 

 

آمار جمعیتی دهستان کهک مطابق نتایج سرشماری عمومی 1395:

 

عنوان