شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
عنوان
صفحه اصلی > استان قم > بخش مرکزی > دهستان قنوات 

موقعیت جغرافیایی دهستان قنوات:

دﻫﺴﺘﺎن ﻗﻨﻮات در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰي و از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﻗﺮار دارد. ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﻦ دﻫﺴﺘﺎن ﺑﺮاﺑﺮ 1361/82 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﯾﺎ 136182 ﻫﮑﺘﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ دﻫﺴﺘﺎن 19/1 درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰي را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ دﻫﺴﺘﺎن 35 آﺑﺎدي وﺟﻮد دارد ﮐﻪ 19 آﺑﺎدي ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻨﻪ و 16 آﺑﺎدي داراي ﺳﮑﻨﻪ اﺳﺖ. 11 آﺑﺎدي اﯾﻦ دﻫﺴﺘﺎن ﺑـﯿﺶ از 20 ﺧـﺎﻧﻮارﺟﻤﻌﯿﺖ دارد.

 

 

 

آمار جمعیتی دهستان قنوات مطابق نتایج سرشماری عمومی 1395:

 

عنوان