شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
عنوان
صفحه اصلی > استان قم > بخش مرکزی > دهستان قمرود 

موقعیت جغرافیایی دهستان قمرود:

مساحت دﻫﺴﺘﺎن ﻗﻤﺮود ﺑﺮاﺑﺮ 5764/07 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﯾﺎ 576407 ﻫﮑﺘﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻬﻢ اﯾـﻦ دﻫﺴـﺘﺎن از ﻣﺴـﺎﺣﺖ اﺳـﺘﺎ ن 51/3 درﺻـﺪ و از ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰي 80/9 درﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ دﻫﺴﺘﺎن 120 آﺑﺎدي وﺟﻮد دارد ﮐﻪ 61 آﺑﺎدي ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻨﻪ و 59 آﺑﺎدي داراي ﺳﮑﻨﻪ اﺳﺖ. 24 آﺑﺎدي اﯾﻦ دﻫﺴﺘﺎن ﺑـﯿﺶ از 20 ﺧـﺎﻧﻮار ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد.

 

 

 

آمار جمعیتی دهستان قمرود مطابق نتایج سرشماری عمومی 1395:

 

عنوان