شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
عنوان
صفحه اصلی > استان قم > بخش خلجستان > دهستان قاهان 

موقعیت جغرافیایی دهستان قاهان:

دﻫﺴﺘﺎن ﻗﺎﻫﺎن ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﻫﺴﺘﺎن ﻫﺎي ﺑﺨﺶ خلجستان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، در ﻓﺎﺻﻠﻪ 85ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﻗﺮار دارد. ﻣﺴـﺎﺣﺖ اﯾـﻦ دهستان ﺑﺮاﺑﺮ 426 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﯾﺎ 42600 ﻫﮑﺘﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﻦ دﻫﺴﺘﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺼﻒ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﻠﺠﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ دﻫﺴﺘﺎن 25 آﺑﺎدي وﺟﻮد دارد ﮐﻪ 2 آﺑﺎدي ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻨﻪ و 23 آﺑﺎدي داراي ﺳﮑﻨﻪ اﺳﺖ. 12 آﺑـﺎدي اﯾـﻦ دﻫﺴـﺘﺎن ﺑـﯿﺶ ا ز 20 ﺧـﺎﻧﻮارﺟﻤﻌﯿﺖ دارد.

 

 

 

آمار جمعیتی دهستان قاهان مطابق نتایج سرشماری عمومی 1395:

 

عنوان