شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
عنوان
صفحه اصلی > استان قم > بخش خلجستان > دهستان دستجرد 

موقعیت جغرافیایی دهستان دستجرد:

دﻫﺴﺘﺎن دﺳﺘﺠﺮد در ﻓﺎﺻﻠﻪ 75 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﻏﺮب ﺷﻬﺮ ﻗﻢ در ﺑﺨﺶ ﺧﻠﺠﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارد. اﯾﻦ دﻫﺴﺘﺎن در ﻣﺴﯿﺮ ﺟـﺎده ﻗـم–ﺗﻔـﺮش واﻗـﻊ ﺷـﺪه اﺳﺖ. ﻣﺮﮐﺰ آن ﺷﻬﺮ دﺳﺘﺠﺮد اﺳﺖ. ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﻦ دﻫﺴﺘﺎن ﺑﺮاﺑﺮ428/21 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﯾﺎ 42821 ﻫﮑﺘﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﻦ دﻫﺴﺘﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺼﻒ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﻠﺠﺴﺘﺎن اﺳﺖ.
در اﯾﻦ دﻫﺴﺘﺎن 27 آﺑﺎدي وﺟﻮد دارد ﮐﻪ 2 آﺑﺎدي ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻨﻪ و 25 آﺑﺎدي داراي ﺳﮑﻨﻪ اﺳﺖ. 17 آﺑـﺎدي اﯾـﻦ دﻫﺴـﺘﺎن ﺑـﯿﺶ ا ز 20 ﺧـﺎﻧﻮار ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد.

 

 

 

آمار جمعیتی دهستان دستجرد مطابق نتایج سرشماری عمومی 1395:

 

عنوان