شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
عنوان
صفحه اصلی > استان قم > بخش سلفچگان > دهستان راهجرد شرقی 

موقعیت جغرافیایی دهستان راهجرد شرقی:

دﻫﺴﺘﺎن راﻫﺠﺮد ﺷﺮﻗﯽ، ﯾﮑﯽ از دﻫﺴﺘﺎن ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺳﻠﻔﭽﮕﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾـﻦ دﻫﺴـﺘﺎن، از ﺷـﻤﺎل ﻏﺮب ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﻠﺠﺴﺘﺎن، از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﻌﻔﺮآﺑﺎد، از ﺷﻤﺎل ﺷﺮق و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰي، از ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﻬـﮏ ، از ﺟﻨـﻮب ﺑـﻪ دﻫﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰار و از ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰي ﻣﺤﺪود اﺳﺖ. ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﻦ دﻫﺴﺘﺎن ﺑﺮاﺑﺮ 757/06 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﯾﺎ 75706 ﻫﮑﺘﺎر ﻣـﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ دﻫﺴﺘﺎن 44/5 درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺨﺶ ﺳﻠﻔﭽﮕﺎن را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ دﻫﺴﺘﺎن 58 آﺑﺎدي وﺟﻮد دارد ﮐﻪ 27 آﺑﺎدي ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻨﻪ و 31 آﺑﺎدي داراي ﺳﮑﻨﻪ اﺳﺖ. 12 آﺑﺎدي اﯾﻦ دﻫﺴـﺘﺎن ﺑـﯿﺶ از 20 ﺧـﺎﻧﻮار ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد.

 

 

 

آمار جمعیتی دهستان راهجرد شرقی مطابق نتایج سرشماری عمومی 1395:

 

عنوان