شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
عنوان
صفحه اصلی > استان قم > بخش جعفرآباد > دهستان جعفرآباد 

موقعیت جغرافیایی دهستان جعفرآباد:

دﻫﺴﺘﺎن ﺟﻌﻔﺮآﺑﺎد ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻃﻐﺮود ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪه، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ دﻫﺴﺘﺎن ﺑﺨﺶ ﺟﻌﻔﺮآﺑﺎد ﻗﻢ، در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺘﺎن ﻗـﻢ ﻗﺮار دارد. ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﻦ دﻫﺴﺘﺎن ﺑﺮاﺑﺮ 617/99 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻪ ﺣﺪود 5/5 درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ دﻫﺴﺘﺎن 54 آﺑﺎدي وﺟﻮد دارد ﮐﻪ 18 آﺑﺎدي ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻨﻪ و 36 آﺑﺎدي داراي ﺳﮑﻨﻪ اﺳﺖ. 23 آﺑﺎدي اﯾﻦ دﻫﺴـﺘﺎن ﺑـﯿﺶ از 20 ﺧـﺎﻧﻮارﺟﻤﻌﯿﺖ دارد.

 

 

 

آمار جمعیتی دهستان جعفرآباد مطابق نتایج سرشماری عمومی 1395:

 

عنوان