يکشنبه ٢٦ مرداد ١٣٩٩
عنوان
صفحه اصلی > استان قم > بخش سلفچگان 

موقعیت جغرافیایی بخش ﺳﻠﻔﭽﮕﺎن:

ﺑﺨﺶ ﺳﻠﻔﭽﮕﺎن در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﻗﺮار دارد و از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﻌﻔﺮآﺑﺎد، ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰي، ﺷﺮق ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻓﺮدو، ﺟﻨﻮب، ﺟﻨﻮب ﻏﺮب و ﻏﺮب ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰي و ازﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﻠﺠﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﻗﻢ، ﻣﺤﺪود اﺳﺖ. ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮاﺑﺮ 1700 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل 15/1 درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﻢ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ دو دﻫﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎي راﻫﺠﺮد ﺷﺮﻗﯽ و ﻧﯿﺰار و ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻠﻔﭽﮕﺎن اﺳﺖ.

 

 

 

آمار جمعیتی بخش سلفچگان مطابق نتایج سرشماری عمومی 1395:

 

عنوان