شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
عنوان
صفحه اصلی > استان قم > بخش سلفچگان > دهستان نیزار 

موقعیت جغرافیایی دهستان نیزار:

دﻫﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰار، ﯾﮑﯽ از دﻫﺴﺘﺎن ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺳﻠﻔﭽﮕﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾـﻦ دﻫﺴـﺘﺎن، از ﺷـﻤﺎل و ﺷـﻤﺎل ﻏﺮب ﺑﻪ دﻫﺴﺘﺎن راﻫﺠﺮد ﺷﺮﻗﯽ، از ﺷﻤﺎل ﺷﺮق و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﻬﮏ و از ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﺤﺪود اﺳﺖ. ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﻦ دﻫﺴﺘﺎن ﺑﺮاﺑﺮ 942/47 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﯾﺎ 94247 ﻫﮑﺘﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ دﻫﺴﺘﺎن 55/5 درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺨﺶ ﺳﻠﻔﭽﮕﺎن اﺳﺖ.
در اﯾﻦ دﻫﺴﺘﺎن 24 آﺑﺎدي وﺟﻮد دارد ﮐﻪ 8 آﺑﺎدي ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻨﻪ و 16 آﺑﺎدي داراي ﺳﮑﻨﻪ اﺳﺖ. 13 آﺑـﺎدي اﯾـﻦ دﻫﺴـﺘﺎن ﺑـﯿﺶ ا ز 20 ﺧـﺎﻧﻮار ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد.

 

 

 

آمار جمعیتی دهستان نیزار مطابق نتایج سرشماری عمومی 1395:

 

عنوان